دوره اناگرام تخصصی پس از دوره ی اناگرام پایه و خانواده تشکیل می شود .بعد از شناخت تیپ های شخصیتی و مشخصات آنها و حرکت در جهت سیرهای صعودی و نزولی در دوره تخصصی می آموزید هر فردی در یک سازمان با توجه به تیپ شخصیتی باید در چه جایگاهی قرار بگیرد تا علاوه برکمک به سیستم از شغل خود رضایت کافی را داشته باشد.
در این دوره آموزشی بیشتر به بررسی محیط کار و ارزیابی افراد و قرارگرفتن آنها در محیط کار پرداخته می شود . به راحتی می توان دریافت در یک پروژه کاری کدام یک از تیب های شخصیتی توانایی همکاری و مشارکت داشته تا بهره وری بالایی را ارائه دهند.
افراد بعد از پایان دوره اناگرام تخصصی تسلط کاملی بر شخصیت خود و دیگران در محیط های خانواده و محیط کار پیدا می کنند. مدیران توانایی تحلیل عمیقی از رفتار افراد و نحوه عملکرد آن را پیدا می کنند و با جایگذاری افراد در موقعیت های کاری مناسب می توانند بهره وری سیستم را بالا ببرند. مدیران نقاط قوت و ضعف افراد را به راحتی شناسایی کرده و با ارتقا آن ها و نحوه صحیح برخورد،مددیریتی کا آمد خواهند داشت.