شخصیت شناسی MBTI

MBTI – Myers Briggs Type Indicator یک ابزار مدیریتی – روان شناسی است که چارچوب بینشی عمیق و گسترده ای برای توسعه افراد و گروه ها، از طریق ایجاد خودآگاهی، مشاهده جهان از دریچه ی نگاه دیگران،درک ترجیح رفتار دیگران در موقعیت های گوناگون و پویایی های رفتاری میان افراد متفاوت، ارائه می دهد. شخصیت شناسی MBTI تئوری شناخت تیپ های شخصیتی یونگ را از طریق دسته بندی ترجیحات فردی در چهار گروه زیر کاربردی می کند:

برونگرایی - درونگرایی

برونگرایی – درونگرایی

 

حسی - شمی

حسی – شمی

 

فکری - قلبی

فکری – قلبی

 

داوری کننده - دریافت کننده

داوری کننده – دریافت کننده

شخصیت شناسی MBTI افراد را به ۱۶ گونه ی شخصیتی تقسیم می کند که از طریق ایجاد یک زبان مشترک، شباهت ها و تفاوت های افراد و چگونگی توسعه کار و روابط میان فردی شان را مشخص می کند. از این رو بسیاری از سازمان ها از آن به عنوان ابزار توسعه منابع انسانی استفاده می کنند. این ابزار رهیافتی سازنده برای درک تفاوت های فردی است و سبک های کاری مختلف و متفاوت را به عنوان مکمل هم (در برابر منبع ایجاد تعارض و اصطکاک) معرفی می کند.

 

 

تیپ شخصیتی MBTI

 

تیپ شخصیتی MBTI

بیش از آنچه از این ابزار به عنوان  یک پرسشنامه ی ساده تصور می شود، MBTI مورد اعتماد ترین و پرکاربرد ترین ابزار چند منظوره ی ارزیابی و توسعه ی فردی در جهان است که تا به حال به میلیون ها نفر از مردم سرتاسر جهان کمک کرده است تا یکدیگر را بهتر درک کنند و تعامل سازنده داشته باشند. MBTI در سطح دنیا، از خوشنامی و اعتبار بر انگیزاننده ای برخوردار است. استفاده موفقیت آمیز از این ابزار از بیش از ۷۰ سال پیش تا کنون، در سازمان هایی از تمام بخش های صنعت و خدمات، موید این مساله است.
توسعه ی پایدار و ادامه دار این ابزار، به روز بودن و ارتباط آن با مسائل روز را تضمین می کند. وجود طیف گسترده ای از کتاب ها، ابزارها و گزارش ها به شما کمک می کند که از این ابزار در وضعیت های مختلف و متفاوت بهره ببرید.
تعداد افرادی که در سراسر جهان از شخصیت شناسی  MBTI استفاده می کنند، سالانه بالغ بر سه میلیون نفر می شود. این افراد ضمن شگفت زدگی از عملکرد این ابزار، آن را با قابلیت فهم آسان، روشنگر و بینش دهنده در جهت تصمیم گیری و رفتارهای صحیح و محرک افکار درجهت رشد و پیشرفت در همه ی ابعاد زندگی توصیف کرده اند.
اطلاعات بیشتر در مورد MBTI در Wikipedia
.
استفاده کنندگان از شخصیت شناسی MBTI :
سالانه بیش از سه میلیون نفر از مردم جهان از MBTI استفاده می کنند و گونه ی شخصیتی خود را تعیین می کنند MBTI  .در بسیاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ جهان، از جمله بیشتر سازمان های دولتی ایالت متحده ،بسیاری از کسب و کارهای بین المللی و نیز در بسیاری از مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
.
کاربردهای شخصیت شناسی MBTI :
MBTI در موارد عمومی زیر به خوبی عمل می کند:
 خودشناسی (Self Assessment)  |   شناخت ترجیحات فردی دیگران (Knowing Preferences)
مدیریت تغییر (Change Management)  |  مدیریت تعارض (Conflict Management)
مدیریت استرس (Stress Management)  |  مدیریت حل مساله (Problem Solving Management)
تشکیل و توسعه ی گروه ها (Team Building)

آزمون MBTI

آزمون MBTI

.
همچنین شخصیت شناسی MBTI در موارد زیر به صورت خاص توسعه یافته و راهکار های خاصی را پیشنهاد می دهد:
توسعه ی رهبری (Leadership Development) |  توسعه مربی گری (Coaching Development)
توسعه ی حرفه ای (Professional Development)  |  توسعه مسیرشغلی (Career Development)
حفظ و نگهداری کارکنان (Retention) |  فروش و ارتباط با مشتریان (CRM Development)
شناخت سبک های یادگیری (Learning Styles) |  برقراری ارتباط اثربخش (Effective Communication)
شناخت، توسعه و بهبود روابط میان فردی (Relationships Development)
.
خدمات  در زمینه ی برنامه های توسعه مبتنی بر MBTI :
  • خودشناسی و تعیین تیپ شخصیتی به عنوان اصلی ترین رکن ارزیابی فردی به منظور استفاده در برنامه های توسعه ای، مبتنی بر استاندارد CPP.
  • نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و پایش برنامه های توسعه فردی در سازمان (راهکارهای فوق) مبتنی بر MBTI .
  • ارائه ی گزارش های کاربردی در زمینه ی تیپ های شخصیتی افراد و ارتباط آن با موضوعات مختلف با کاربردهای گوناگون نظیر انتصاب، طراحی مسیر شغلی، تشکیل تیم، رهبری و …
.

 

 

در این کارگاه به کمک پرکاربرترین و مورد اعتماد ترین ابزار شخصیت شناسی و بر اساس استاندارد بین المللی CPP با سه محور اصلی آشنا خواهید شد :

ویژگی های کلیدی و سرنوشت ساز شخصیتی شما و تاثیر آنها بر موفقیت

ویژگی های شخصیتی دیگران، تفاوت های فردی و چگونگی استفاده از آن

طراحی، ساخت و پیاده سازی مسیر موفقیت شغلی شما (اهداف، استراتژی ها، شایستگی ها)